සෞභාග්‍ය වැඩසටහන සාර්ථක කරගැනීම සඳහා පණ ඇති ලේකම්වරු

සෞභාග්‍ය වැඩසටහන සාර්ථක කරගැනීම සඳහා පණ ඇති ලේකම්වරු

ඩබ්.එම්.ඩි.ජේ. ප්‍රනාන්දු මහතා – අමාත්‍ය මණ්ඩල ලේකම්

 කැබිනට් අමාත්‍යාංශ සදහා පත්කර ඇති ලේකම්වරු

ආර්.ඩබ්ලිව්.ආර්. පේමසිරි මහතා – මහාමාර්ග අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
එස්.ආර්. ආටිගල මහතා – මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා – රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත්
පාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
ජගත් පී.විජේවීර මහතා – ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
රවින්ද්‍ර හේවාවිතාරණ මහතා – වැවිලි අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
අනුර දිසානායක මහතා – වාරිමාර්ග අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
ඩබ්ලිව්.ඒ. චූලානන්ද පෙරේරා මහතා – කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ
ලේකම්
වසන්තා පෙරේරා මහත්මිය – විදුලිබල අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා – සංචාරක අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
ආර්.ඒ.ඒ.කේ. රණවක මහතා – ඉඩම් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
එන්.පී.ඩී.යූ.කේ. මාපා පතිරණ මහතා – කම්කරු අමාත්‍යංශයේ
ලේකම්
ආර්.එම්.අයි. රත්නායක මහත්මිය – ධීවර අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා – ආරක්ෂක
අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
එම්.කේ.බී. හරිස්චන්ද්‍ර මහතා – වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ
අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
එන්.බී. මොන්ටි රණතුංග මහතා – ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
ආචාර්ය ප්‍රියත් බන්දු වික්‍රම මහතා – ජලසම්පාදන අමාත්‍යංශයේ
ලේකම්

ජේ.එම්.බී. ජයවර්ධන මහත්මිය – වෙළෙඳ අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
මේජර් ජනරාල් සංජීව මුණසිංහ මහතා – සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ
ලේකම්
විශ්‍රාමික මේජර් ජනරාල් ඒ.කේ. සුමේධ පෙරේරා මහතා – කෘෂිකර්ම
අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
අනුරාධ විජේකෝන් මහතා – තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
කේ.ඩී.ආර්. ඔල්ගා මහත්මිය – බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
විශ්‍රාමික අද්මිරාල් ජයනාත් කොළඹගේ මහතා – විදේශ
අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා – පරිසර අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා – අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්
සිරිනිමල් පෙරේරා මහතා – නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස
අමාත්‍යංශයේ ලේකම්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *