සෙනෙහසට අරුතක්–හරියට අම්මා කෙනෙක් වගේ.

සෙනෙහසට අරුතක්–හරියට අම්මා කෙනෙක් වගේ.

මගේ නෝනා ස්නායු ආබාධයක් නිසා රෝගාතුර වුණා. ඒ රෝගයට මසකට විශාල මුදලක් වැය වුණා ඒ අවස්ථාවේ මා ඉතා අන්ත අසරණ වුණා. බෙහෙත් ගන්න මාසිකව ඒ අවස්ථාවේදී මට මැඩම් පිහිට වුණා. බෙහෙත් ගන්න මාසිකව මට ආධාර කරනවා. කරන උදව්වලට සුනෙත්‍රා සමරකෝන් මැතිනියට පින් දෙනවා. එතුමිය මට පිහිට වුණේ හරියට අම්මා කෙනෙක් වගේ. නරඹමු අපි සෙනෙහසට අරුතක් කතාව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *