සුනේත්‍රා සමරකෝන් මහත්මියගේ මැදිහත්වීමෙන් අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ අනතුරුවලට තිත

සුනේත්‍රා සමරකෝන් මහත්මියගේ මැදිහත්වීමෙන් අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ අනතුරුවලට තිත

මිරිගම විල්වත්ත හා බෝතලේ අතර පිහිටි (33වන සැතපුමි කණුව) දුම්රිය මාර්ගය හරහා ඇති අතුරු මාර්ගයේ
දුමිරිය ආරක්ෂිත ගේට්ටුවක් හෝ සංඥා පද්ධතියක් නොවීම නිසා දැඩි අවදානමක් පැවති අතර අනතුරු ද සිදුවිය.

මෙතෙක් ප්‍රදේශවාසීහු ඉල්ලීම් කළත් එය සාර්ථක නොවීය. කිසිදු ප්‍රදේශීය දේශපාලකයකු ඒ සඳහා අවධානය යොමුකර දුම්රිය ආරක්ෂිත පද්ධතියක් ලබාදීමට කටයුතු කලේද නැත. මේ පිළිබඳව ප්‍රදේශවාසීන් සුනේත්‍රා සමරකෝ මහත්මියට දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව ඇය මැදිහත්වී දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු අදාළ බලධාරීන්ට පවතින ගැටලු පෙන්වා දීමෙන් අනතුරුව එම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මෙම ස්ථානයට ආරක්ෂිත ගේටිටුවක් ලබාදීමට නිර්දේශ කර ඇත.

මේ සඳහා මැදිහත් වී දුම්රිය ආරක්ෂිත ගේට්ටුවක් ලබාදීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ප්‍රදේශවාසීන් සුනීතා සමරකෝන් මහත්මිය ට සිය ස්තූතිය පළකරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *