සිරස මාධ්‍යවේදී මනෝඡ් ඵදිරිසිංහ මහතාට පහර දුන් මාධ්‍යවේදියෙකු ලෙස පෙනී සිටින මැරයා අත්අඩංගුවට ගන්න–ජනමාධ්‍ය එකමුතුව

සිරස මාධ්‍යවේදී මනෝඡ් ඵදිරිසිංහ මහතාට පහර දුන් මාධ්‍යවේදියෙකු ලෙස පෙනී සිටින මැරයා වහා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස ගම්පහ ජනමාධ්‍ය එකමුතුව මාධ්‍ය හමුවක් පවසමින් ප්‍රකාශ කරනවා:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *