සියලු පෙත්සම් ඉවත දමයි- මහ මැතිවරණ ළගදිම- ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය අරඹයි

සියලු පෙත්සම් ඉවත දමයි- මහ මැතිවරණ ළගදිම- ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය අරඹයි

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවීම සහ මහ මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති ගැසට් නිවේදනවලට එරෙහිව ගොනු කර ඇති පෙත්සම් විභාගයට නොගෙන ඉවත දැමීමට අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කළේය.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත්ව තිබූ පෙත්සම් කිහිපයක් අද සලකා බැලීම අවසන් කරමින් අගවිනිසුරු ප්‍රධාන පංච පුද්ගල විනිසුරු මණ්ඩලය විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *