සියල්ලම කාලා ජනතාවට බොරු කරනවා.-දකුණු පාළාත් සභා එ ජ ප මන්ත්‍රි සංජිව් කරුණාතිලක

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *