සියදිවි හානිකර ගැනිම බුදු දහමේ අනුමතියක් නෑ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *