ස්වාධීන රූපවාහිනියේ 13 කගේ වැඩ තහනම්.. සේවක විරෝධතා.. .

ස්වාධීන රූපවාහිනියේ 13 කගේ වැඩ තහනම්.. සේවක විරෝධතා.. .

ස්වාධීන රූපවාහිනියේ නව පාලනාධිකාරියට එරෙහිව විරෝධතා කල සේවකයන් 13 කගේ වැඩ තහනමකට ලක් කර ඇති බව ආරංචි මාර්ග කියයි.

නව සභාපතිනියට එරෙහිව ආයතන සේවකයන් විසින් අවස්ථා කිහිපයකදීම විරෝධතා ව්‍යාපාර දියත් කරන ලදී.

විරෝධතාකරුවන් ඉල්ලා සිටින්නේ අායතනය ජනාධිපතිවරයා යටතට පවරා ගන්නා ලෙසයි.

වැඩ තහනමට ලක්කරන ලද සේවකයින් යලි සේවයට ගන්නා ලෙස බල කරමින් සේවකයෝ තවදුරටත් විරෝධතාව දක්වති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *