සහල් වැඩි මිලට විකුණූ වැලිසර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ කළු කඩ දෙකක් නීතියේ රැහැනට

සහල් වැඩි මිලට විකුණූ වැලිසර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ කළු කඩ දෙකක් නීතියේ රැහැනට

සහල් වැඩි මිලට විකිණීමෙන් සහල් වැඩි මිලට විකිණීම සම්බන්ධයෙන් ලැබුණු තොරතුරු මත විශේෂ වැටලීමක් වැලිසර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය කේන්ද්‍රකරගනිමින් පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිලධාරීන් විසින් සිදුකළේය රජය මඟින් වෙළඳපොලේ ඉහළ යමින් තිබූ සහල් සඳහා පාලන මිලක් හඳුන්වා දීමත් සමඟම මෙම වැටලීම් පාරිභෝගික අධිකාරිය මගින් ආරම්භ කර ඇත

ඇතැම් වෙළඳුන් තවමත් වැඩි මිලට සහල් විකුණන බවට හෙළිවී ඇත.මෙි අනුව ගම්පහ පාරිභෝගික අධිකාරියේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය ලැබුණු තොරතුරු මත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය පරීක්ෂාකිරීම සිදුවිය. මෙහිදී වෙළඳසැල් දෙකක කිරි සම්බා රුපියල් 140 බැගින් විකුණන බව අනාවරණය වූ අතර එම සහල් විකිණිය හැකි රජයේ පාලනය වනුයේ රුපියල් 125 කි. මේ අනුව වෙළඳසැල් දෙකට එරෙහිව නඩු පැවරීමට කටයුතු කළ අතර රජයේ පාලන මිලට විකුණන ලෙස ද තරයේ අවවාද කළේය

මෙම වැටලීම පාරිභෝගික අධිකාරියේ දිස්ත්‍රික් ප්‍රධානින් ප්‍රදීප් කලුතර ආරචිචි මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් කටයුතු කණ්ඩායමක් විසින් සිදු කළේය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *