සහල් වැඩි මිලට අලෙවිකරන වෙළෙඳුන් වැටලීම සඳුදා සිට

සහල් වැඩි මිලට අලෙවිකරන වෙළෙඳුන් වැටලීම සඳුදා සිට

සහල් අලෙවිය සඳහා උපරිම මිල ගණන් නියම කරමින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයට පටහැනිව කටයුතු කරන වෙළෙඳුන්ට එරෙහිව ලබන සඳුදා සිට නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ආරම්භ කරන බව වෙළෙඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *