සහල් කිලෝග්‍රෑමයක උපරිම සිල්ලර මිළ ඉහළට -නාඩු 96 යි

සහල් කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක්-නාඩු 96 යි

අද (27) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට සහල් කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කර තිබේ.ඒ අනුව රුපියල් 90ක් ලෙස පැවති නාඩු සහල් කිලෝග්‍රෑමයක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 96ක් සහ සම්බා කිලෝග්‍රෑමයක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 98ක් දක්වා ඉහළ නැංවේ.

අදාළ උපරිම සිල්ලර මිල නියම කිරීමට අනූව කීරි සම්බා කිලෝග්‍රෑමයක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 125ක් ලෙස දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *