සහල්,ඉරිඟු,පළතුරු  මධ්‍යසාර ලෙස ගැසට් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *