” සයිටම් සුදුසු නැහැ කියා, එවූ ලිපිය විෂය භාර ඇමතිට දුන්නා ” – හිටපු ජනපති මහින්ද

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *