සයිටම් ප්‍රශ්ණයට රජයේ විසඳුම මේ සතියේ -අතිගරු ජනාධිපති

ඇමතිවරු කිහිපදෙනෙක් ප්‍රශ්නය අවුල් කරනවා-රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරී සංගමය

සයිටම් ප්‍රශ්ණයට රජයේ විසඳුම ඉදිරි දින දෙක තුන ඇතුලත ලබා දෙන බව අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපල සිරිසේන මහතා ප්‍රකාශ කළේය.ඒ මහතා මේ අදහස ප්‍රකාශ කලේ දෙහිඕවිට ප්‍රදේශයේ ආගමික උත්සවයකට සහභාගී වීමෙන් අනතුරුව පවතී උත්සව සභාවකදීය .මේ පිළිබඳව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරී සංගමයේ අදහස වන්නේ අතිගරු ජනාධිපති තුමාට සහ ගරු අගමැති තුමාට මේ ප්‍රශ්නය විසඳීමට අවංක උවමනාවක් ඇති නමුත් ඇමතිවරු කිහිපදෙනෙක් ප්‍රශ්නය අවුල් කරන බවයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *