සයිටම් ආයතනය අහෝසි කිරීමට රජය ගෙන ඇති තීන්දුව අගය කළ යුතුයි

සයිටම් ආයතනය අහෝසි කිරීමට රජය ගෙන ඇති තීන්දුව  අගය කළ යුතු බව  රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එසේ වුවත් ප්‍රමිතිගත ආයතනයක් අලුතින් පිහිටවිය යුතු බවයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සඳහන් කරන්නේ.

නව ආයතනය ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම අනිවාර්ය බවත්, රාජ්‍ය යෝජනාවල අපහැදිලි  තැන් නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡාවක් ඉදිරියේදී පවත්වන බවත් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සඳහන් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *