සජිත් සහ රනිල් විසින් ඡන්ද වෙන්දේසියේ

අද සජිත් සහ රනිල් විසින් ඡන්ද වෙන්දේසියේ දමා මල් වටිටි වෙන්දේසි කරන සේ අලෙවිකරණ බව ඩුලිප් විජේසේකර ප්‍රකාශකරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *