සංස්ථා තෙල් මිළෙහි වෙනසක් නැහැ

ලංකා අයි.ඕ.සී සමාගම ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමුවද ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ඉන්ධන මිලෙහි කිසිඳු වෙනසක් සිදු නොකරන බව ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති ධම්මික රණතුංග මහතා පවසයි.ඊයේ මධ්‍යම රත්‍රියේ සිටඅයි.ඕ.සි සමාඟම පෙට්‍රල්  ලීටරයක මිල රුපියල් 9කින් සහ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 5 කින් වැඩි කළේය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *