ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රථිපල පිටවෙයි. – ප්‍රතිපල පහතින් බලන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *