වෛද්‍යවරු අද වර්ජනයේ – ගිවිසුම් ගැන ජනපති නිහඬයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *