වේයන්ගොඩටත් ඇදිරි නීතිය

වේයන්ගොඩටත් ඇදිරි නීතිය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වේයන්ගොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශට නැවත දැනුම් දෙන තුරු පොලිස් ඇදිරි නීතිය පණවා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *