වෙසක් දින පෙනි පෙනි පොලිසිය භික්ෂුන් වහන්සේලාට කඳුළුගෑස් හා ජල ප්‍රහාර එල්ල කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *