වෙබ් අඩවිය අක්‍රිය වීම සම්බන්ධවයි

වෙබ් අඩවියේ අත්‍යවශ්‍ය යාවත්කාලීන කිරීම් නිසා

LankaABCnews අද දිනයේ වෙබ් අඩවියේ අත්‍යවශ්‍ය යාවත්කාලීන කිරීම් කිහිපයක් මත වෙබ් අඩවිය තුල පෙළගැස්ම අක්‍රමවත් වන නිසා ඔබට සිදුවන අපහසු තාවය පිළිබදව කණගාටු වෙමි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *