වී වේලමින් සිටි තිදෙනෙකුට මැද මුලන දී අකුණු සැර වැදි මිය යයි.

වී වේලමින් සිටි තිදෙනෙකුට මැද මුලන දී අකුණු සැර වැදි මිය යයි.

අකුණු සර වැදිමෙන් පුද්ගලයන් තිදෙනෙක් මියගොස් ඇති බව,වීරකැටිය පොසිය පවසයි.අද 29 දහවල් වීරකැටිය මැද මුදලන හෙලිකොප්ටර් බස්සන අංගනයක වී වේලමින් සිටි තිදෙනෙකුට මේ ආකාරයෙන් අකුණු සැර වැදි මියගොස් ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.
ගල්පොත්ත ඩබ්ලිව්. ඒ සිරිපාල,(65) ගල්පොත්ත හින්ති මහත්තයා(65) ගල්පොත්ත ප්‍රදේශයේ සම්පත් (30 ) යන අය වේ. අධිකරණ හා පොලිස් පරික්ෂණ සිදු කරන්නට සිද්ධිය වු ස්ථානයේ මළ සිරුරු තැම්පත් කර ඇති බව වීරකැටිය පොලිසිය පවසයි.
සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් පරික්ෂණ පැවැත්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *