“විහිළු කතාන්දර නවත්වන්න එන්න අලියා සමඟ එක්වන්න.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *