විහාරස්ථානවල පවතින ගොඩනැගිලි අපහසුකම් සොයා ගොස් ඒවා සම්පූර්ණ කිරීමට කටයුතු කළ මීරිගම දානපතිනිය

බෞද්ධ විහාරස්ථානවල පවතින ගොඩනැගිලි අපහසුකම් සොයා ගොස් ඒවා සම්පූර්ණ කිරීමට කටයුතු කළ මීරිගම දානපතිනිය

“අපට සිහිපත් වෙනවා. එවක විශාකා මහා උපාසකතුමිය විහාරස්ථාන සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කළේ කෙසේද? කියා. ඒ හා සමානව මෙතුමිය විහාරස්ථාන සංවර්ධනය කරන්න උපකාර වෙනවා.” ඒ මිරිගම ප්‍රදේශයේ සංඝයා වහන්සේගේ අදහස ක්

ඒ කවුද??මෙය නරඹන්න. ඔබට වැදගත් වනු ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *