විසිඑක් වන සියවසයේ ගම්පහ ආයෝජනය තමයි ඉන්දික අනුරුද්ධ කියන්නේ -මහාචාර්ය ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන හිමි

විසිඑක් වන සියවසයේ ගම්පහ ආයෝජනය තමයි ඉන්දික අනුරුද්ධ කියන්නේ -මහාචාර්ය ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන හිමි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *