” විශ්වාස භංගයට ආණ්ඩුව කල්මරනවා ” – G.L. පීරිස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *