විවෘත කළ මත්පැන් අලෙවි සැල් වහන්න රජයෙන් නියෝගයක්

මත්පැන් අලෙවි සැල් වහන්න රජයෙන් නියෝගයක්

දිවයිනේ සියලු මත්පැන් අළෙවිසැල් වසා දැමීමට රජය නියෝග කර තිබේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සියලු මත්තපැන් අලෙවිසැල් වසා දැමිය යුතු බවට අදාළ නියෝගයේ සඳහන් වන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *