විමසිලිමත් වන්න – ලැබෙන උපදෙස් අනුව ක්‍රියා කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *