විමල් සමග පියසිරි විජේනායක ගල උඩ සටන පටන් ගනී

විමල් සමග පියසිරි විජේනායක ගල උඩ සටන පටන් ගනී

පාර්ලිමේන්තුවට බෝම්බ දමන ප්‍රකාශය කීමට විමල් වීරවංස පක්ෂයෙන් අවසර ගත්තේ නැති බවද තමන් එම ප්‍රකාශය වැරදි යයි කීමට ද පක්ෂයෙන් අවසර ගත්තේ නැති බව ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක වශයෙන් කටයුතු කල පියසිරි විජේනායක මහතා ප්‍රකාශ කරයි
එසේනම් තමන් පමණක් තනතුරු වලින් ඉවත් කිරීම සාධාරණ නැති බවත් විමල් ද පක්ෂ නායකත්වයෙන් ඉවත් කලයුතු බවද ඔහු පෙන්වාදෙති ———වීඩියෝ ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *