විපක්‍ෂ නායක මහින්දයි.. තේරිම් කාරක සභා නෑ..- කතානායක පාර්ලිමේන්තුවට නිල වශයෙන් දන්වයි..

විපක්‍ෂ නායක මහින්දයි.. තේරිම් කාරක සභා නෑ..- කතානායක පාර්ලිමේන්තුවට නිල වශයෙන් දන්වයි..

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායකවරයා යයි නිල වශයෙන් පිලිගන්නා බව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා පාර්ලිමේන්තුවට අද දැනුම් දුන්නේය.

එනිසා විපක්‍ෂ නායක සම්බන්ධයෙන් තීරණය කිරීමට තේරීම් කාරක සභා පත් නොකරන බවද කතානායකවරයා සදහන් කර ඇත.

විපක්‍ෂ නායකයාට ලැබිය යුතු කාර්යාල, දීමනා, වරප‍්‍රසාද ආදී සියල්ල මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාට ලැබිය යුතු බවද ඔහු දැනුම් දී ඇත.

කතානායකවරයාගේ එම දැනුම් දීම නියෝජ්‍ය කතානායක ආනන්ද කුමාරසිරි විසින් පාර්ලිමේන්තුවට දන්වන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *