විනාශකාරී ව්‍යවස්ථා සංශෝධන නොකර ජනතාවට වූ පොරොන්දු ඉටු කරන්න හිටපු ජනපති ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *