විදුලි බලාගාර ජලාශවල ජලය පිරී ඉතිරි යයි.

ප්‍රදේශයන්ට පවතින වර්ෂාවත් සමඟ

මධ්‍යම කදුකරයට මෙම දිනවල පවතින වර්ෂාවත් සමඟ කාසල්රි හා  මාඋස්සාකැලේ ජලාශවල ජල මට්ටම් ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ඉහළ යමින් පවති. රටට ජල විදුලිය නිපදවන විමලසුරේන්ද්‍ර, ලක්ෂපාන, නව ලක්ෂපාන, කැනියන්, වැනි ජල විදුලි බලාගාර සඳහා ජලය සපයන මෙම ජලාශවල ජල මට්ටම් පසුගිය කාලය තුලදි පහළ බැස තිබිණි.

නමුත්,මෙම දිනවල මෙම ප්‍රදේශයන්ට පවතින වර්ෂාවත් සමඟ මෙම ජලාශවල ජල මට්ටම් ක්‍රමයෙන් ඉහළ යමින් පවතින අයුරු දැකිය හැකිය.එම ජලාශවල ජල මට්ටම් ඉහල ගොස් තිබෙන අයුරු මෙම ඡායාරුප වලින් දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *