නව කැබිනට් මණ්ඩලය විද්‍යාත්මකද?  ඔබේ අදහස කියන්න

ඊයේ (01) සහ අද (02) පත්කල නව කැබිනට් මණ්ඩලය විද්‍යාත්මකද?

පසුගිය දිනක නව කැබිනට් මණ්ඩලය පත්කිරීම පිළිබදව අදහස් දක්වමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සදහන් කලේ මෙවර කැබිනට් මණ්ඩලය පත්කිරීමේදී විද්‍යාත්මකව සිදුකරන බවයි. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට බව කැබිනට් මණ්ඩලය පත්කර අවසන් එහෙත් නව කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කිරීමේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය ගැන විවිධ අදහස් මේ වන විට පල වෙමින් තිබෙනවා.

නව කැබිනට් මණ්ඩලය විද්‍යාත්මකද?  ඔබේ අදහස කුමක්ද?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *