වැන් රථයක් පෙරලීමෙන් එහි ගමන් ගත් තිදෙනෙකු තුවාල ලබා දික්ඔය මුලික රෝහලට..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *