වැඩ කරන මිනිසා දොම්පේ දී පිහිටවූ වාර්තාව

වැඩ කරන මිනිසා දොම්පේ දී පිහිටවූ වාර්තාව

එම වාර්තාව වූයේ ආසන සංවිධායක ධූරයක් නොමැතිව එදා ඔහුගේ පක්ෂයට ලබා දුන් ඡන්ද සංඛ්‍යාවෙන් සියයට 95 ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් මැතිවරණ කොට්ඨාසයකින් ලබා ගැනීමයි. ඒ මේ වැඩ කරන නිහඩ මිනිසා දැක්වූ හැකියාවට ජනතාවගේ ප්‍රසාදයයි. දුලිප් විජේසේකරයන්ට ඒ තරමටම ජනතාව ආදරය කළේය.

මෙම වීඩියෝ නැරඹීමෙන් ඒ පිළිබඳව ඔබට දැනුවත් විය හැක

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *