වැඩිහිටියන්, අබාධිත පුද්ගලයින් සහ වකුගඩු රෝගීන් සඳහා රජයෙන් කෝටි 495ක්

ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

අඩු අදායම් ලාභී පවුල් වලට අයත් වැඩිහිටියන්, අබාධිත පුද්ගලයින් සහ වකුගඩු රෝගීන් සඳහා මුල්‍යාධාර ලබා දීම වෙනුවෙන් රජය රුපියල් කෝටි 495ක් වෙන්කර ඇති බව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා පැවසිය.

2018 වසරේ ඉදිරි මාස 03 සඳහා රුපියල් කෝටි 99ක් සහ 2019 වර්ෂය සඳහා රුපියල් කෝටි 369ක් ලෙස අදාළ මුල්‍යාධාර සඳහා මුදල් වෙන් කර තිබේ.

දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිහිටියන් මිලියන 1.9 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ආර්ථික වශයෙන් අක්‍රිය තත්වයේ පසුවන බවත් එය සමස්ථ වැඩිහිටියන්ගෙන් 74%ක් පමණ වන බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය. මේ වනවිටත් වැඩිහිටියන් 417000ක් වෙනුවෙන් කෝටි 83කට වැඩි මුදලක් සහ  අබාධිත තැනැත්තන් 32000ක් වෙනුවෙන් කෝටි 9කට වැඩි මුදලක් මාසිකව රජයෙන් වෙන් කරන අතර වකුගඩු රෝගීන් 24000ක් සඳහා මාසිකව කෝටි 12ක් රජය විසින් වෙන් කරනු ලබන බවද රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *