පස්වැනි වාරිකය ලැබෙන්නේ ඉන්ධන මිල සූත්‍රය අනුමත කිරීම මතයි

 

පස්වැනි වාරිකය ලැබෙන්නේ ඉන්ධන මිල සූත්‍රය අනුමත කිරීම මතයි

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විස්තීරණ ණය පහසුකමෙහි 4 වැනි සමාලෝචනය නිලධාරී මට්ටමේ එකඟතාවකට පැමිණ ඇති අතර, ස්වයංක්‍රීය ඉන්ධන මිල සූත්‍රය අනුමත කිරීම මත, 2018 ජූනි මාසයේ දී එහි පස්වැනි ණය වාරිකය ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් 2017 ජූනි මාසයෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථායීතාව හා ඉදිරි දැක්ම පිළිබඳව ධනාත්මක ප්‍රකාශ කිහිපයක්ම නිකුත් කර ඇත.

S&P සහ Fitch යන ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතන දෙකම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි දැක්ම සෘණ මට්ටමක සිට ස්ථාවර මට්ටමක් දක්වා වෙනස් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද නවතම මාධ්‍ය නිවේදනයක මේ බව සඳහන් වේ.
දෙරණ

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විස්තීරණ ණය පහසුකමෙහි 4 වැනි සමාලෝචනය නිලධාරී මට්ටමේ එකඟතාවකට පැමිණ ඇති අතර, ස්වයංක්‍රීය ඉන්ධන මිල සූත්‍රය අනුමත කිරීම මත, 2018 ජූනි මාසයේ දී එහි පස්වැනි ණය වාරිකය ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් 2017 ජූනි මාසයෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථායීතාව හා ඉදිරි දැක්ම පිළිබඳව ධනාත්මක ප්‍රකාශ කිහිපයක්ම නිකුත් කර ඇත.

S&P සහ Fitch යන ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතන දෙකම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි දැක්ම සෘණ මට්ටමක සිට ස්ථාවර මට්ටමක් දක්වා වෙනස් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද නවතම මාධ්‍ය නිවේදනයක මේ බව සඳහන් වේ.
දෙරණ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *