වායුගෝලයේ කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය වාර්තා ගත ලෙස ඉහළට

වසර ලක්‍ෂ අටකට පසු පෘථිවි වායුගෝලයේ කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය වාර්තා ගත ලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.  එය පසුගිය දශකය තුල පැවති කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය මෙන් සියයට පනහකින් ඉහලගොස ඇතිබවයි කාලගුණ විද්‍යාඥයින් පවසන්නේ. 2016 වසරේ වායුගෝලීය වෙනස්කම් පිළිබඳව කල සමීක්ෂණයක් අනුව මේ බව සොයා ගත් බවත් මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් පරිසර හිතකාමී නොවීම සහ ඇතිවන “එල්නිනෝ” තත්වයන් මේ සඳහා බලපාන බවයි කාලගුණ විද්‍යාඥයින් සඳහන් කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *