වයස දහඅට වෙච්ච ගමන් ආණ්ඩුවෙන් විශේෂ තැනක් දීලා තෑග්ගක් දුන්නා. ඒක තමයි ආදායම් බදු ෆයිල් එක.—හිටපු ජනාධිපති

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *