ලෝක ගුරු දිනය අදයි. -ජීවීතයට මඟ කියා දුන් ගුරු මව් පියවරුන් අද දිනය තුළ හෝ කෘතවේදීව සිහිපත් කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *