ලෝකයේ කොතැනක ජිවත්ව සිටියද දරුවන්ට යහපත් අධ්‍යාපනයක් ලබාදීම සියලු දෙනාගේ වගකීමක් – ජනාධිපති කටාර් හිදී කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *