ලොව පුරා වට්ස්ඇප් (WhatsApp) බිඳ වැටෙයි

ජනප්‍රිය පණිඩුඩ හුවමාරු ක්‍රමයක්වන වට්ස්ඇප් (WhatsApp) ලොව පුරා බිඳ වැටී තිබේ.

ඒ, හේතුවෙන් වට්ස්ඇප් හරහා පණිඩුව යැවීමට හෝ පණිඩුඩ ලබාගත නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගතව තිබේ.

ලොවපුරා බිලියන 1.2ක පමණ ජනතාවක් වට්ස්ඇප් භාවිත කරනු ලැබේ.

වට්ස්ඇප් බිඳ වැටීමට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *