ලොව ධනවත්ම කාන්තාව කිරුල හිමි වන්නේ කාටද ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *