ලේ දන්දීමේ සහ ඇස් දන්දීමේ පුණ්‍ය කර්මය – අල්ගම ශ‍්‍රි නාගරුක්ඛාරාම විහාරස්ථානයේදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *