ලංකාවේ හාමුදුරුවරු ලෝකයේ වෙනත් රටවල හාමුදුරුවන්ට වඩා වෙනස් — මහාචාර්ය ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන හිමි

ලංකාවේ හාමුදුරුවරු ලෝකයේ වෙනත් රටවල හාමුදුරුවන්ට වඩා වෙනස් හේතුව — මහාචාර්ය ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන හිමි මෙසේ ප්‍රකාශ කරයි
ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන හිමි ගේ දේශණය ඇතුලත් අපගේ විඩියෝව නැරඹිමෙන් ඒ සම්බන්ධව ඔබට දැන ගත හැක

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *