ලංකාවේ ජාතිවාදී කැරලිකරුවන්ට එරෙහිව රිෂාඩ් බදියුදීන්ගෙන් CID යට පැමිණිල්ලක්,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *