” රෝහින්ග්‍යා අර්බුදය පිලිබඳ ජාත්‍යන්තරයෙන්  විවේචනවලට අපි බය නැහැ ” – අවුන් සාන් සුකී 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *