රු.ලක්ෂ 10 ක සමුපකාර දේපළ වලට හානි කළ සැකකරුවන් තවමත් නිදැල්ලේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *