රුපියල වැඩිම බාල්දුව අද 179 පනි

රුපියල වැඩිම බාල්දුව අද 179 පනි

ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල ඉතිහාසයේ වැඩිම අවප‍්‍රමාණය අද දිනයේ වාර්තා කලේය.

ඩොලරයක් රුපියල් 179 අද දිනයේ පසු කර ගියේ මුල්ම වතාවටයි.

අද මහ බැංකු සටහන අනුව ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 175.11ක් වූ අතර විකිණුම් මිල වූයේ රුපියල් 179.04කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *